Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB WWW.ALESC.COM

Esteve Castelló Bernal (d'ara endavant EL PROPIETARI) amb domicili a l'efecte de notificacions en C/ Mestre Serrano, 2 BOCAIRENT (València) amb NIF 21480259F posa a disposició en el seu lloc web alesc.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seues activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web del PROPIETARI per part dels USUARIS que hi accedisquen.Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI en el lloc web alesc.com en totes i cadascuna de les pàgines, perquè les llegeixi, les imprimisca, arxive i accepte a través d'internet i es trobe plenament informat.

L'accés al lloc web del PROPIETARI implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre íntegrament. L'USUARI es compromet no a utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització del lloc web del PROPIETARI, no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulneren la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament EL PROPIETARI prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguen produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes del PROPIETARI o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing")

1.2.- EL PROPIETARI, podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals (veure clàusula cinquena).

SEGONA.- CONTINGUTS.- Els continguts incorporats en aquest lloc web han sigut elaborats i inclosos per:

EL PROPIETARI utilitzant fonts internes i externes de tal manera que EL PROPIETARI únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna. EL PROPIETARI es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. EL PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figuren en alesc.com

A més a través del lloc web del PROPIETARI es posen a la disposició de l'usuari serveis oferits per tercers aliens i que es regiran per les condicions particulars de cadascun. EL PROPIETARI no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferits per tercers i queda expressament exempt de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguen derivar-se de la falta d'exactitud d'aquests continguts i serveis.

TERCERA.- RESPONSABILITAT.-

3.1.- EL PROPIETARI en cap cas serà responsable de:

3.1.1.- Les fallades i incidències que pogueren produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguen constantment operatius.

3.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers pogueren ocasionar en el lloc web.

3.1.3.- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d'enllaços o links. Així mateix, Esteve Castelló Bernal col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tinga coneixement fefaent que els danys ocasionats constituïsquen qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

3.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que pogueren produir-se. Així mateix, EL PROPIETARI col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tinga coneixement fefaent que els danys ocasionats constituïsquen qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

QUARTA.- DRETS D'AUTOR I MARCA.- Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca ALESC Comunicació, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés del propietari. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web d'ALESC Comunicació -els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés d'Esteve Castelló Bernal.

QUINTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derive de les presents condicions generals els Jutjats d'Ontinyent (València) renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que poguera correspondre-li.

SEXTA. En cas que qualsevol clàusula del present document siga declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL PROPIETARI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part del PROPIETARI.